Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Laserowa korekcja wad wzroku

Laserowa korekcja wad wzroku to metoda, dzięki której pacjent może uzyskać dobrą ostrość wzroku bez konieczności używania okularów czy soczewek kontaktowych.

W naszym ośrodku zabiegi laserowej korekcji przeprowadzamy od 20 lat i zoperowaliśmy ponad 3 tysiące oczu. Doświadczenia zdobyte w tej dziedzinie pozwalają nam z każdym rokiem podwyższać standard usług, jak i ulepszać metody postępowania. Stałe monitorowanie wyników leczenia umożliwia wprowadzanie nowych, ulepszonych protokołów postępowania opartych na badaniach wykonanych u naszych pacjentów, ale także na praktyce chirurgów okulistycznych z innych krajów i ustaleniach międzynarodowych stowarzyszeń lekarzy okulistów.

Laserowa korekcja wad wzroku jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną okulistyki, która korzysta w swoim działaniu z najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu optyki, okulistyki i informatyki. Stałe szkolenie kadr i podwyższanie poziomu świadczonych usług jest koniecznością, którą stawiamy na pierwszym miejscu.

Inwestycje w nowe technologie i ustawiczne kształcenie kadr służą uzyskaniu jak najlepszych wyników, ale przede wszystkim zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego poziomu zadowolenia. Nasz pacjent pozostaje pod stałą opieką specjalisty, który kwalifikuje go do operacji, wykonuje zabieg oraz opiekuje się nim aż do zakończenia leczenia.

W OCHO – Gabinetach Okulistycznych zabiegi wykowywane są przy pomocy najnowszej wersji lasera excimerowego Schwind Amaris 500Hz Smart Surface.

Laser Schwind Amaris Smart SurfAce Mpuls 500Hz należy do najnowszej generacji laserów excimerowych i łączy w sobie bardzo dużą częstotliwość działania 500Hz, co daje w rezultacie krótki czas leczenia, algorytm działania „aberration free”, inteligentny system kontroli efektu termicznego, flying spot 0,54mm. Dodatkowo, został tak skonstruowany, aby przyspieszyć rekonwalescencję wzrokową, wygładzić powierzchnię rogówki.

 • Bezkontaktowy – działa bez dotykania rogówki
 • Bezpieczny – metoda nieinwazyjna, powierzchowna, najwyższe bezpieczeństwo i stabilność rogówki pooperacyjna
 • Bezstresowy – jeden laser, krótki czas operacji
 • Efekt “wow” – bardzo gładka powierzchnia rogówki, szybka rekonwalescencja i powrót dobrego widzenia

Kolejną zaletą tego lasera jest bardzo szybki wielopłaszczyznowy eye-tracker – szybkość działania 1050Hz.

Za pomocą lasera Schwind Amaris można wykonywać wszystkie typy zabiegów laserowej korekcji wad wzroku oraz nowy typ zabiegu TransPRK.

Działanie komputerowo sterowanej wiązki laserowej pozwala zmienić kształt powierzchownych warstw rogówki poprzez usunięcie jej cienkiej warstwy, a możliwość skorygowania wady zależy od grubości rogówki i jej krzywizny.

Stosowane metody powierzchniowe (PRK, Trans PRK, LASEK) pozwalają na wykonanie korekcji bez nacinania rogówki, a zabieg wykonywany jest tylko na powierzchniowej warstwie tkanki.
Natomiast metody wewnątrzstromalne wymagają wykonania płatka z powierzchownej części rogówki. Płatek może być wykonany za pomocą mikrokeratomu lub lasera Femtosekundowego.

Co można leczyć za pomocą laserowej korekcji wzroku?

W OCHO – Gabinetach Okulistycznych laserem excimerowym możemy korygować wady wzroku:

 • krótkowzroczność od -1,0 do -8,0 Dsph
 • astygmatyzm do 4,5D cyl
 • nadwzroczność do +4,0 D sph

Typy laserów:

Do korekcji wad wzroku używane są dwa typy laserów:

 • Excimerowe – złoty standard w dziedzinie laserowej korekcji wad wzroku
 • Femtosekundowe – początkowo używany do wytwarzania płatka rogówki w zabiegu LASIK/femtoLASIK, obecnie również do korekcji krótkowzroczności (procedura SMILE)

Metody laserowej korekcji wad wzroku:

Metoda PRK wykorzystywana jest do korygowania krótkowzroczności od -1,0 do -6,0 D oraz astygmatyzmu do 2,5 D. Przed zabiegiem oko zostaje znieczulone kroplami, po czym usuwa się nabłonek rogówki. Następnie za pomocą komputerowo sterowanej wiązki lasera zmienia się kształt powierzchownych warstw rogówki. Zabieg ten trwa jedynie kilka minut i jest całkowicie bezbolesny. Regeneracja nabłonka rogówki zajmuje kilka dni i w tym czasie może pojawić się dyskomfort i bolesność oka. By zmniejszyć te dolegliwości, bezpośrednio po operacji pacjent nosi soczewkę kontaktową i stosuje odpowiednie krople. Do powikłań należy przymglenie rogówki, które zazwyczaj ustępuje po kilku miesiącach. Możliwość powikłań wzrasta w zależności od wielkości korygowanej wady. 

Trans PRK to najnowsza metoda powierzchniowej korekcji wad wzroku. Polega ona na laserowym usunięciu nabłonka rogówki przy równoczesnym usunięciu wady wzroku. W czasie operacji praktycznie nie wykorzystuje się narzędzi chirurgicznych. Po zabiegu pacjent ma założoną soczewkę kontaktową opatrunkową i musi stosować odpowiednie leki, aż do momentu wygojenia. W porównaniu do klasycznego PRK rogówka regeneruje się szybciej i mniejsze są również dolegliwości bólowe. Zabieg Trans PRK wymaga odpowiedniego oprogramowania i zastosowania lasera Shwind Amaris. Co więcej, metoda ta nie nadaje się do korekcji wad poniżej 1 D. Możliwe są również powikłania tak jak w przypadku zabiegu PRK. 

Metoda LASEK jest metodą korygowania krótkowzroczności do -8.0 D. Podczas zabiegu nie usuwa się nabłonka rogówki, ale przy pomocy specjalnej techniki z użyciem alkoholu, odsuwa się go z miejsca działania lasera, by po zakończeniu procedury nasunąć go na poprzednie miejsce. Działanie to skraca to czas rekonwalescencji i zmniejsza dolegliwości bólowe. Znacznie rzadziej pojawiają się też powikłania takie jak przymglenie rogówki.

Metoda LASIK należy do metod wewnątrzstromalnych i jest najbardziej złożonym zabiegiem. Polega na odcięciu powierzchownego płatka rogówki, usunięciu laserem głębszych warstw rogówki oraz ponownym przyłożeniu płatka po zakończeniu zabiegu. Główną zaletą tego zabiegu jest szybka rekonwalescencja. Do wad należy zaliczyć możliwość wystąpienia poważnych powikłań, takich jak przedziurawienie płatka przy jego odcinaniu, oderwanie płatka, wrastanie nabłonka pod płatek, infekcje rogówki, które występują częściej niż przy innych zabiegach laserowych, a także nadmierne ścieńczenie rogówki z późniejszymi zaburzeniami jej krzywizny. 

Metoda Smile to nowa metoda głębokiej korekcji wad wzroku, która wykorzystuje działanie lasera femtosekundowego, za pomocą którego wytwarzane są w rogówce 2 warstwy pęcherzyków mikroplazm, które układają się w formę mikrosoczewki. Mikrosoczewka z wnętrza rogówki usuwana jest przy pomocy narzędzi chirurgicznych.  Zabieg, jak i rekonwalescencja są bezbolesne, a powikłania takie jak: zapalenie rogówki czy nadmierne ścieńczeni pojawiają się bardzo rzadko

Dzięki współpracy z francuską firmą HTM proponujemy wykonanie zabiegów PRK, TransPRK, LASEK i Wavefront GUIDED LASEK przy użyciu Laseru Schwind Amaris 500Hz. Firma HTM posiada międzynarodowy certyfikat jakości związany z instalacją i używaniem lasera ISO 9001:2000.

Od ponad 20 lat zabiegi laserowej korekcji wzroku wykonują u nas:
lek. Beata Sawicka-Wojtiuk
lek. Anna Jędrak

FAQ

Jakie warunki trzeba spełnić zeby przystąpić do badań kwalifikujacych do zabiegu?

Aby przystąpic do badań kwalifikujących nalezy miec ukończone 21 lat, oraz przez conajmniej dwa tygodnie nie nosić soczewek kontaktowych.

Czy sa jakieś przeciwskazania do zabiegu?

Przeciwwskazaniem do zabiegu moze być: ciąża i karmienie piersią, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, reumatoidalne zapalenie stawów, padaczka, przyjmowanie na stałe leków sterydowych, zaburzenie czynności tarczycy, wszczepiony rozrusznik serca, silna alergia.

Czym jest laserowa korekcja wzroku ?

Jest to zabieg stosowany w celu usunięcia wady wzroku, polegający na zmianie siły załamywania światła przez rogówkę przy pomocy lasera, pacjent może uzyskać dobrą ostrość wzroku bez konieczności używania okularów lub soczewek kontaktowych.

Czy sa jakies przeciwskazania ze wzgledu na stan oczu ?

Tak , przeciwwskazaniem mogą być: przebyte wirusowe zapalenie rogówki,, przebyty półpasiec oczny, stożek rogówki lub inny proces zwyrodnieniowy rogówki, oczopląs, wysoka zwyrodnieniowa krótkowzroczność, niedobór wydzielania łez,jaskra,zaćma odwarstwienie siatkówki,procesy, zwyrodnieniowe siatkówki.

Jak wygląda wizyta kwalifikująca do zabiegu?

Podczas kwalifikacji przeprowadzane są następujące badania (wywiad okulistyczny): • ostrość wzroku do bliży i do dali, bez korekcji i z korekcją, badanie w lampie szczelinowej, • tomografia komputerowa rogówki, • badanie szerokości źrenic, • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, • test Schirmera ,badanie dna oka.

Czy trzeba się specjalnie przygotować do wizyty kwalifikującej?

Należy zdjąć soczewki kontaktowe na conajmniej dwa tygodnie, oraz miec na uwadze że będą zapuszczone krople na rozszeżenie źrenic. Wizyta może trwać około 40 min.

Czy trzeba się specjalnie przygotować do zabiegu?

Tak, nie zakładać soczewek kontaktowych na 2 tygodnie przed zabiegiem, na 24 godziny przed zabiegiem nie używać kremów, dezodorantów, perfum, uważać aby nie podrażnić oczy mydłem lub szamponem, przed zabiegiem można normalnie jeść, nie pić napojów zawierających kofeinę ( kawa, coca-cola).

Czy zabieg laserowej korekcji jest bolesny?

Nie, zabieg wykonywany jest w znieczulwniu miejscowym-krople znieczulające.

Czy po zabiegu można prowadzic auto?

Nie, od razu po zabiegu nie można prowadzić auta.

Ile trzeba mieć lat żeby móc przystapić do zabiegu korekcji laserowej?

Aby móc poddac sie zabiegowi korekcji laserowej należy miec ukończony 21 rok zycia, oraz ustabilizowana wade wzroku.

Czy po zabiegu mozna uprawiac sport ?

Sport mozna uprawiac mniej więcej tydzień po zbaiegu, a basen miesiąć po.

Czy zabiegi korekcji laserowej są refundowane?

Nie, zabiegi korekcji laserowej są wyłącznie zabiegami komercyjnymi.

Czy zabiegowi korekcji laserowej moze się poddać kobieta w ciąży ?

Nie, kobieta karmoącą piersią również nie może poddac się zabiegowi korekcji laserowej. W takim przypadku najpeiej oddczekac około 3 miesięcy po skończeniu karmienia.

Czy podczas zabiegu moza wykonać laserową korekcją na obu oczach?

Tak, jak najbardziej.

Jakie wady wzroku kwalifikują się do zabiegu korekcji laserowej ?

-krótkowzroczność 0d -1,0 do -8,0 Dsph, -astyhmatyzm do 4,5 Dcyl, -nadwzroczność do +4,0 dSPH

Jak długo trwa zabieg korekcji laserowej ?

Czas trwania zabiegu korekcji laserowej to łącznie z przygotowaniem Pacjenta około 30 minut.

Czypo zabiegu należy jakoś specjalnie uważać ?

Tak po zabiegu należy przestrzegać następujących zasad: koniecznie wpuszczać krople zapisane przez lekarza, Pacjent dostaje receptę na krople wraz z dokładna notatką jak i kiedy należy je wpuszczać, bezpośrednio po zabiegu należy nosić okulary przeciwsłoneczne i chronić oczy przed dostaniem się do nich mydła, szamponu, kosmetyków, kurzu i innych obcych substancji, nie palić papierosów i nie przebywać w zadymionych miejscach,

Czy po zabiegu mogą występować powikłania ?

Nadmierna lub niepełna korekcja, obniżenie ostrości wzroku przy optymalnym wyrównaniu wady, przymglenie rogówki -stopień przymglenia zależy od wielkości korygowanej wady (zwykle jest to stan przejściowy i wycofuje się samoistnie lub pod pływem leczenia), podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, infekcja powodująca zapalenie spojówek lub i rogówki, nawracające ubytki nabłonka rogówki spowodowane jego nieprawidłowym przyleganiem,powikłanie to leczy sie poprzez podawanie leków nawilżających.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na refundowaną wizytę okulistyczną
Tylko u nas możesz zapisać się na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w laserowej korekcji wzroku
Umów się na wizytę

Leczenie

Rejestracja